พระปฏิบัติ - พระดิบๆสุกๆ(จากบทสัมภาษณ์ตอนที่ 3)

เราไปจัดกลุ่ม เรามองว่าถ้าพระสายปฏิบัติต้องดีเสมอ ถ้าพระแบบว่าดิบๆสุกๆต้องเลวเสมอ แขกไม่เห็นด้วยกับอันนี้ไง แต่ตอนนี้วาทกรรมที่มันปฏิบัติการอยู่ในความคิดของชนชั้นกลาง มักจะไปให้คุณค่ากับพระสายปฏิบัติว่าบริสุทธิ์กว่า ดีกว่า ถูก contaminate น้อยกว่า ในขณะที่พระดิบๆสุกๆซึ่งเป็นพระส่วนใหญ่เนี่ย จริงๆแล้วเค้าอาจจะทำอะไรมากกว่าที่คุณคิด หรือน้อยกว่าที่คุณคิด หรืออะไรก็ตามแต่ ก็จะมองว่าพวกนี้ไม่ pure พวกนี้ถูก contaminate โดยบริโภคนิยม พระพวกนี้แอบเล่นเกมแชท (หัวเราะ) ซึ่งสำหรับแขก พระก็จำเป็นต้อง ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต ในเมื่อเค้ามีความต้องการที่จะทำงานกับสังคมแบบหนึ่ง แล้วคุณจะให้พระเข้าป่าไปปฏิบัติหมดเหรอ

 

ข้อพิจารณาจาก พุทธศาสนสุภาษิต ในหนังสืออมฤตพจนา(หน้า 21 และ 26) โดยพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ : ความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว

นาญโญ อญญํ วิโสธเย : คนอื่นทำคนอื่น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้

อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย    อถญญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต : 

ทำตนนี่แหละ ให้ตั้งอยู่ในความดีอันสมควรก่อน จากนั้นจึงค่อยพร่ำสอนผู้อื่น บัญฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมอง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อพิจารณาจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ (หน้า 215-216)

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ

1.วิราคะ คือความคลายกำหนัด ความไม่ติดพันเป็นอิสระ มิใช่เพื่อความกำหนัดย้อมใจ หรือเสริมความติดใคร่

2.วิสังโยค คือความหมดเครื่องผูกรัด ความไม่ประกอบทุกข์ มิใช่เพื่อผูกรัดหรือเพื่อประกอบทุกข์

3.อปจยะ คือความไม่พอกพูนกิเลส มิใช่เพื่อพอกพูนกิเลส

4.อัปปิจฉตา คือความอยากอันน้อย ความมักน้อย มิใช่เพื่อความอยากอันใหญ่ ความมักใหญ่ หรือความมากอยากใหญ่

5.สันตุฏฐี คือความสันโดษ มิใช่เพื่อความไม่สันโดษ

6.ปริวิเวก คือความสงัด มิใช่เพื่อความคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่

7.วิริยารัมภะ คือการประกอบความเพียร มิใช่เพื่อความเกียจคร้าน

8.สุภรตา คือความเลี้ยงง่าย มิใช่เพื่อความเลี้ยงยาก

ธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่าเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสาสน์ คือคำสอนของพระศาสดา หมวดนี้ตรัสแก่
พระนางมหาปชาบดีโคตมี

 

Comment

Comment:

Tweet

อาตมาก็ชอบเหมือนกัน
ยังมีพุทธศาสนสุภาษิตที่น่าศึกษาอีกเยอะเลย

#2 By เปสโลภิกขุ on 2010-10-08 23:26

ทำตนนี่แหละ ให้ตั้งอยู่ในความดีอันสมควรก่อน จากนั้นจึงค่อยพร่ำสอนผู้อื่น บัญฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมอง ชอบประโยคนี้มากๆค่ะ Hot!

เวลาหงุดหงิดชาวบ้านทีไร ต้องเตือนตัวเองเสมอว่า เป็นเราก็คงไม่ดีพอ... sad smile

#1 By onnsy on 2010-10-07 14:01