เมื่อเกรียนไปเรียนธรรม

posted on 21 Feb 2014 17:47 by fearlessdiary in Bookz
 

ประวัติการจัดพิมพ์

2551  เฉพาะตอนที่ 13 ตีพิมพ์ลงในบุ๊กกาซีน Dhamma Design Issue 2: Evolution 

          ในชื่อสนทนาในป่าช้าสำหรับแจกเป็นธรรมทานจำนวน 2,000 เล่ม จากนั้นนำไป 

          รวมเล่มในพ็อกเก็ตบุ๊คชื่อแดนสนทนาสำหรับแจกเป็นธรรมทานจำนวน 1,000 เล่ม

2552  คณะสหายธรรมหนุ่ม (Dhamma Design Club) จัดพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊ค

          ชื่อแดนสนทนา” สำหรับการจำหน่ายผ่านทางสำนักพิมพ์หนึ่งจำนวน 2,000 เล่ม 

2553  เฉพาะตอนที่ 13 ตีพิมพ์ลงในบุ๊กกาซีน Dhammascapes ในชื่อสนทนาในป่าช้า” 

          สำหรับการจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์พาบุญมาจำนวน 3,000 เล่ม 

2557  เรียบเรียงเนื้อหาใหม่และเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อตีพิมพ์เป็นพ็อกเก็ตบุ๊คชื่อ

          "เมื่อเกรียนไปเรียนธรรม"  สำหรับการจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ

          จำนวน 3,500 เล่ม 

Comment

Comment:

Tweet

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และสิ่งแวดล้อม ประมาณ 20% double wink

#4 By เปสโลภิกขุ on 2014-02-25 16:23

( confused smile confused smile )

#3 By Nirankas on 2014-02-22 12:40

Cool!

#2 By jairak (183.88.10.27|183.88.10.27) on 2014-02-22 10:12

น่าอ่านๆ

#1 By Boymang*~ on 2014-02-21 18:21